Copyright (C) Kyosuke Takayama, Some rights reserved.